Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-10-2010
Fronda: Piotr Strzembosz „Zaniedba byo zbyt duo”

Zaniechania Hanny Gronkiewicz-Waltz s ogromne. S obszary, z ktrymi pani prezydent w ogle sobie nie radzi – mwi portalowi Fronda.pl kandydat na prezydenta Warszawy Piotr Strzembosz.Fronda.pl: Dlaczego zdecydowa si Pan na kandydowanie w wyborach na prezydenta Warszawy? Co w obecnej kadencji wadz si Panu nie podoba?


Piotr Strzembosz*: Zaniechania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz s ogromne. W czasie kampanii wyborczej zoya ona bardzo duo obietnic. Na stronie internetowej, na ktrej wypisane s wszystkie niezrealizowane plany obecnej prezydent, wci przybywa pozycji. Z ambitnych planw rozwoju miasta wadze stolicy usuwaj kolejne projekty. Warszawa nie rozwija si tak, jak powinna. To gwny zarzut dotyczcy kwestii ekonomiczno-inwestycyjnych. Nie lepiej jest w innych sprawach. S obszary, z ktrymi Hanna Gronkiewicz-Waltz sobie zupenie nie radzi, s problemy, z ktrymi wcale nie chce si zmierzy.

O jakich spawach Pan mwi?

Chodzi mi o sfer moraln, o wydarzenia zwizane ze sporem wok krzya przed Paacem Prezydenckim. Zapewnienie porzdku w tym miejscu to jest domena wadz miasta. To one powinny zapewni porzdek na ulicy i chodniku przed Paacem. Dopuszczono tam natomiast do zdziczenia, obraania uczu religijnych. Cho to zadanie miasta, zaniechano zabezpieczenia tego miejsca. Tym, ktrzy czuli si obraeni, zostali zaatakowani, czy uderzeni pozostaa tylko moliwo zwrcenia si do prokuratury. Jednak jest to nieskuteczna droga, o czym sam si przekonaem.

Zosta Pan uderzony?

Tak. Spraw zgosiem na policji. Otrzymaem jednak postanowienie prokuratury o odmowie wszczcia ledztwa. Okazao si, e - mwic ironicznie - zostaem uderzony za lekko, nie wyldowaem w szpitalu, a moja parasolka, ktra zostaa zniszczona, bya mao warta. Organy pastwa nie reaguj na ewidentne naruszenie prawa.

To Pana zdaniem obcia „konto” prezydent Warszawy, a nie wadz pastwowych?

Odpowiedzialno spada na suby porzdkowe zarwno pastwa – policji, jak i samorzdowe, czyli podleg prezydent Gronkiewicz-Waltz Stra Miejsk. To wadze miasta zgodziy si na wielotysiczn manifestacj zdziczaej modziey w rodku nocy na Krakowskim Przedmieciu. To przez decyzj miasta kilka tysicy osb obraao uczucia religijne wikszoci spoeczestwa.

Nie przekonuje Pana tumaczenie, e takie jest prawo i nie da si zakaza zgromadze?

Na moje pismo ws. zgoszenia przeciwnikw krzya pod Paacem Prezydenckim rzeczywicie otrzymaem odpowied, e wadze miasta nie mog zakaza tego zgromadzenia, nawet jeli organizatorzy nie gwarantuj, e bdzie spokojnie. Jednak kilka tygodni pniej ten sam urzd odmwi prawa do organizacji zgromadzenia publicznego osb chccych legalizacji marihuany. I bardzo dobrze, e tak zrobiono, jednak to pokazuje zakamanie stoecznych wadz, gdy nie moe by tak, e raz si zasania brakiem moliwoci wydania zakazu, a potem zakazuje.

Jakie s Pana zdaniem najwiksze mankamenty Warszawy?

Jest ich wiele i dotycz bardzo rnych dziedzin ycia. Mieszkacy i turyci narzekaj na korki i parali komunikacyjny. Oczywicie wynikaj one rwnie z prowadzenia szeregu potrzebnych inwestycji. Mona mie jednak wtpliwoci, czy s one przeprowadzane w najlepszy dla mieszkacw sposb. Pytanie takie jest bardzo zasadne przy okazji budowy drugiej linii metra. Wadze postanowiy zamkn jedn z warszawskich arterii i budowa metro jednoczenie na caym odcinku. By moe jednak lepiej byoby prace podzieli na etapy. To zmniejszyoby uciliwo prac. Warszawa nie realizuje natomiast polityki szybkiego inwestowania, nie zmusza kontrahentw do pracy caodobowej. W przetargach mona by przyznawa dodatkowe punkty za szybko wykonania inwestycji. W wielu wiatowych metropoliach prace remontowe trwaj 24 godziny na dob. Nie widz powodu, by z takich wzorcw nie skorzysta. Tego si nie robi i to uderza w mieszkacw. Nadal nie rozwizane s problemy z parkowaniem w centrum miasta. Obecne wadze staraj si „rozwiza” ten problem poprzez zniechcanie do korzystania z prywatnych aut, a ja proponuj, by wybudowa parkingi pod szkolnymi boiskami.

Mwi Pan, e miasto si nie rozwija tak, jak powinno. Czy myla Pan o jakich konkretnych inwestycjach?


Przyspieszeniu musi na pewno ulec reorganizacja infrastruktury komunikacyjnej – naley dokoczy budow obwodnicy Warszawy, udroni stoeczne arterie. Jest to obszar, nad ktrym miasto nie ma peni wadzy, bo mamy do czynienia nie tylko z drogami podlegajcymi samorzdowi, ale wadze stolicy musz aktywniej wspdziaa z wadzami pastwowymi. Obecnie nie do, e tego nie robi, to dodatkowo wadze miasta przeznaczyy rodki na rozwj komunikacji miejskiej na zupenie inne cele. Tak byo z budow II linii metra - zamiast na t inwestycj przekazano pienidze na rozbudow stadionu Legii. Za dwa lata w Warszawie odbdzie si cz jednej z najwikszych imprez sportowych Europy. Mecze odbd si na nowoczesnym stadionie, ale w zwizku z decyzj wadz stolicy nie bdzie jak do niego dojecha metrem, czyli najmniej kolizyjnym rodkiem transportu. Kibice zobacz rwnie obskurne budynki, dworce i dziurawe ulice. A po mistrzostwach zostanie nam stadion, na ktrym nic si nie bdzie dziao. eby oywi to miejsce trzeba bdzie chyba sprowadzi tam z powrotem kupcw, bo mecze bd si na nim odbywa kilka razy w roku.

Jak miasto powinno si zachowa?

Wadze miasta powinny zaproponowa wadzom pastwowym partycypowanie w kosztach budowy Stadionu Narodowego, ale z zastrzeeniem, e po ME 2012 bdzie on mg zosta wykorzystany przez stoeczne kluby ekstraklasy. One byyby zapewne zainteresowane takim rozwizaniem. Zawsze lepiej gra na najnowoczeniejszym stadionie w Polsce, ni na archaicznym. Stao si jednak tak, e stolica ma dwa kluby ekstraklasy, bdzie miaa dwa pikne stadiony, ale paradoksalnie jeden z klubw bdzie mia stadion nie speniajcy wszystkich wymogw.

Dlaczego Pana zdaniem Warszawa nie rozwija si szybko?

W kolejnych kampaniach wyborczych mamy do czynienia ze skadaniem obietnic bez pokrycia. Gdy si zestawi obietnice wyborcze ze stanem finansw okazuje si, e dua ich cz jest nierealna. Brakuje rwnie determinacji, by inwestycje realizowa szybko. Mimo opracowania koncepcji rozwoju miasta do 2020 r. dokument ten nie jest wprowadzany w ycie w sposb satysfakcjonujcy.

Jak to zmieni?

Na pewno pomocne byyby plany zagospodarowania przestrzennego, ktre mona opracowa w cigu jednej kadencji. Wszystkie dzielnice i Rada Warszawy powinny przyj plany obejmujce cae miasto. Nie mielibymy wtedy sytuacji, e mieszkacy nie wiedz, co si bdzie dziao za kilka lat przed ich oknami. Opracowanie planw da mieszkacom i inwestorom sygna, co za kilka lat bdzie si znajdowao w danym miejscu. Nagminnie zdarzao si, e na obszarze, na ktrym mona budowa tylko do czterech kondygnacji, kto stawia 20-pitrowe wieowce. Potem taka budowa bya legalizowana. Trzeba skoczy z taka praktyk.

Zmor dla inwestorw jest take sposb wydawania zgd na inwestycje, ktre mog by zaskarane i wstrzymywane nawet w trakcie realizowania inwestycji. Taka sytuacja ma miejsce w centrum, przy ulicy Emilii Plater. W trakcie budowy wstrzymano budow wieowca z powodu protestu mieszkacw. Takie s przepisy pastwowe, wic nie mona mie o to pretensji do wadz miasta, jednak mona od nich oczekiwa penienia roli mediatora w zaistniaych sporach.

O przyspieszeniu rozwoju miasta mwi wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy. Dlaczego to Panu miaoby si uda?

Obecne wadze miasta nie staray si nawet realizowa pewnych inwestycji. Jako prezydent doprowadz do sytuacji, kiedy adna inwestycja nie rozpocznie si, dopki nie bd przeprowadzone i zakoczone konsultacje spoeczne, a dostarczona dokumentacja bdzie kompletna. To pozwoli unikn niekoczcych si sporw sdowych, ponoszenia kosztw zwizanych ze wstrzymywaniem inwestycji. Inwestor przystpujc do realizacji inwestycji bdzie wiedzia, e jej powodzenie zaley tylko od niego.

Czy Pana zdaniem miejska administracja nie blokuje rozwoju Warszawy? Czy widzi Pan potrzeb jej usprawnienia?

Urzdnicy mog by sprawni lub niesprawni. Rol przeoonego jest reagowanie na niekompetencj, nieuczciwo czy opieszao podlegych urzdnikw. Dochodz do mnie sygnay, e w wielu dzielnicach decyzje nie s podejmowane na zasadach okrelonych w Kodeksie Postpowania Administracyjnego. Przedsibiorcy czsto trac na tym duo, jednak nie kieruj spraw do sdw tylko usiuj naciska na urzdnikw. Wiedz, e droga sdowa jeszcze bardziej wyduy proces inwestycyjny. Rol przeoonych jest dyscyplinowanie niekompetentnych urzdnikw albo po prostu zwalnianie ich.

Jakie inwestycje chciaby Pan przeprowadzi, jeli zostanie Pan prezydentem?

Po pierwsze naley zweryfikowa istniejce biura i wydziay oraz jednostki organizacyjne miasta, a take zlikwidowa du ich cz, gdy s zbdne i kosztochonne, np. ZTM, ZTP, ZMID, ZGN czy administracje domw, ktrych zadania mog przej inne istniejce instytucje. Wikszych inwestycji na pewno potrzebuje miejska sie komunikacyjna i infrastruktura. Zamierzenia wadz w tych dziedzinach naley kontynuowa i ju myle przyszociowo. Sie metra powinna zosta poczona z sieci kolei naziemnej. Tam, gdzie to konieczne, kolejka powinna jecha pod ziemi, ale w innych miejscach moe jecha na powierzchni. To si sprawdza w wielu europejskich metropoliach. Na terenie Warszawy jest bardzo duo nieuywanych stacji kolejowych, ktre mona przywrci do ycia i wczy w sie komunikacyjn. To jest proste i stosunkowo tanie. Metro i sie kolejowa powinny tworzy wsplny krwiobieg. Naley rwnie pamita o aspekcie wizerunkowym. Warszawa to stolica duego pastwa, wic powinna by miejscem reprezentacyjnym. Nie oznacza to, e naley zapomina o innych miastach czy regionach, ale to te naley bra pod uwag.

Od kiedy mieszka Pan w Warszawie?

Jestem warszawiakiem od urodzenia. Moi rodzice te si tu urodzili.

Czy wedug Pana Warszawa jest przyjaznym miastem?

Ja ceni sobie bardzo, e w Warszawie mamy tyle wydarze kulturalnych. Jestem mionikiem teatru i jak tylko mog to chodz na teatralne spektakle. Wanie trwa Warszawski Festiwal Filmowy i ubolewam, e nie mam czasu by przesiadywa w kinie na filmach, ktrych nie bdzie w pniejszym repertuarze. Znakomite jest to, e tu si tyle dzieje. Czasem ycie kulturalne stolicy rwnie jednak bulwersuje, czy budzi niesympatyczne skojarzenia. W sze miesicy po katastrofie smoleskiej odby si np. specjalny koncert Chru Aleksandrowa. To si wielu osobom le kojarzy.

Wielu ludziom przeszkadza natomiast swobodne dziaanie agencji towarzyskich, czyli domw publicznych. Prostytucja nie jest karana, ale strczycielstwo - jest. Obecna wadza jednak nie prbuje z tym zjawiskiem walczy. Chodzi tu i o wadze miasta, ktre mog wymwi wynajem lokali tym agencjom, i o wadze pastwowe. W tej kwestii powinna istnie wsppraca midzy nimi. Jednak jej nie ma. Wadze nie walcz rwnie ze mieciami produkowanymi przez nie. Ulotki roznoszone po caym miecie to demoralizacja warszawskiej spoecznoci, w szczeglnoci dzieci. Ja nie mam ochoty tumaczy synkowi, co jest za wycieraczk naszego samochodu, co to za panie s na tych ulotkach i dlaczego tak wygldaj. To obraza moralnoci. Od wadz miasta naley da, by co z tym procederem zrobiy.

A jak w Pana ocenie wyglda przyjazno warszawskich urzdw?

Zmiany w tym zakresie id we waciwym kierunku. Od czasu gdy po raz pierwszy zostaem radnym na Woli w 1998 roku widz ogromne zmiany w sposobie prowadzenia obsugi mieszkacw. To si zdecydowanie poprawia, wic nie mona mie w tej kwestii pretensji do wadz miasta. Tym co moe budzi kontrowersje jest wydawanie ogromnych sum na popraw wizerunku. Tworzone s etaty dla osb majcych dba o marketing miasta i poszczeglnych urzdw. To chora strategia, obliczona zapewne na wygranie nastpnych wyborw, to jest marnowanie pienidzy. Promuje si np. nieistniejc lini metra i lini tramwajow na Tarchomin, miasto wydaje gigantyczne pienidze na reklam swoich urzdnikw. Taka kampania jest pozbawiona sensu. Jeli powstanie druga linia metra to okoliczni mieszkacy na pewno to zauwa, nawet jeli nie przeczytaj kilka lat wczeniej ulotki na ten temat. Za ogromne marnotrawstwo pienidzy odpowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej podwadni.

Czesaw Bielecki w wywiadzie dla portalu Fronda.pl powiedzia, e naley oddzieli zarzdzanie miastem od kwestii ideologicznych. Te tak Pan uwaa?

Te dwie kwestie nie powinny by czone, ale zawsze bd. To jest nie do uniknicia. Konflikty polityczne s przenoszone na coraz nisze szczeble. Jest to wada i obcienie, ale nie mona od tego uciec. Jeeli demonstracja, w czasie ktrej kilka tysicy osb na Krakowskim Przedmieciu szydzio z uczu religijnych, nazywana jest przez socjologw obudzeniem si spoeczestwa obywatelskiego, a protest kilkunastu osb w Ossowie przeciwko czczeniu bolszewickich najedcw nazwany jest zdziczeniem i aktem haniebnym, to dowd, e czysta partyjna polityka zesza na poziom samorzdu. Nie mona si przed tym schowa, ani udawa, e nie ma takiego zjawiska. Przed tym konfliktem nie mona ucieka, trzeba w niego wej, zmierzy si z nim.

Jak ocenia Pan ideologiczn stron prezydentury Hanny Gronkewicz-Waltz?

Od pocztku tej kadencji samorzdu w Warszawie rzdzi koalicja SLD-PO, a przez wiele miesicy sojusz ten by negowany. Obecnie politycy ju przyznaj, e takie porozumienie istnieje. W sposb ewidentny w dziaalnoci wadz Warszawy dominuje nurt libertysko-lewicowy. Pani Gronkiewicz-Waltz pitnacie lat temu kandydujc na prezydenta Polski powiedziaa, e natchn j do tego Duch wity. Teraz do dziaa chyba inspiruje j kto z drugiej strony. Pani prezydent nie potrafi si z tego wyzwoli. To miasto powinno by dla wszystkich, nie mona wci wspiera tylko jednej strony.

Czym Pan jako prezydent bdzie si kierowa?

Naley si kierowa przepisami. W nich wany jest rwnie zapis o ochronie moralnoci. Za mojej prezydentury organizowanie przemarszw homoseksualistw, ktrzy mieliby na sztandarach wycznie szerzenie zgorszenia, byoby niemoliwe. Suby miejskie i pastwowe musz reagowa stanowczo. Nikt nikomu pod kodr nie zaglda, ale jeli kto j uchyla i chce pokazywa naszym dzieciom co robi w domowych pieleszach, to narusza istniejce przepisy. Jeli zostan prezydentem Warszawy homoseksualnych parad nie bdzie.

Czy Pana katolicyzm bdzie wpywa na sposb sprawowania wadzy po Pana ewentualnym zwycistwie w wyborach?

Obserwujc poszczeglnych wodarzy mona odgadn, jaki jest ich wiatopogld. Natomiast to nie powinno by wplatane w polityk miasta. Pewne rzeczy musz dzia si bez wzgldu na pogldy prezydenta czy urzdnika. Naley rzetelnie i uczciwie wykonywa swoj prac. Tpi przejawy patologii i bdy naley nie przez wzgld na swoje pogldy, tylko dlatego, e urzd po prostu powinien dobrze dziaa. Oczywicie kady moe obserwowa, co w niedziel robi prezydent i jak spdza czas. Natomiast adne ostentacyjne zachowanie nie jest konieczne. Wadze Warszawy powinny oczywicie uczestniczy w pewnych witach, ale to budzi kontrowersje tylko w radykalnie antyklerykalnych rodowiskach.

Jaki jest Pana stosunek do budowy pomnika ofiar katastrofy smoleskiej?

Pomnik bdcy upamitnieniem ofiar oraz odwzorowaniem ogromnych emocji milionw Polakw powinien powsta. Rol prezydenta Warszawy jest doprowadzenie do jego budowy. Ja nie chc mwi, gdzie on powinien si znale. Na pewno powinno to by godne miejsce. Zbudowanie takiego monumentu jest naszym obowizkiem. Musimy pamita o tym, e osoby publiczne z rnych opcji, zjednoczone jedn ide – obchodami rocznicy zbrodni katyskiej - zginy na tamtej ziemi. Pomnik nie powinien by kwesti awantury, jakich przepychanek. On musi powsta, to wydaje si oczywiste.

W wyborach na prezydenta Warszawy startuje czterech kandydatw, ktrzy odwouj si do podobnego elektoratu. Czy to Pana nie dziwi?


Oczywicie to oznacza, e bdziemy nawzajem zabiera sobie gosy. Jednak ja nie zamierzam nikomu zabrania kandydowania, nie chc rwnie, by mi kto tego zabrania. Jestemy przedstawicielami rnych rodowisk politycznych. Moemy ze sob wsppracowa na rnych obszarach. Jeeli nie wsppracujemy, to wynika to z decyzji politycznych. Marszaek Marek Jurek tu po ogoszeniu wynikw pierwszej tury wyborw prezydenckich popar Jarosawa Kaczyskiego. Dotd nie usyszelimy adnego podzikowania ze strony PiS. To jest dowd na ewidentne trudnoci we wsppracy z t parti. Z naszej strony jest otwarto i ch dialogu. Ale to musi by dialog, a nie dyktat.

Jeli wzi pod lup programy kandydatw, o ktrych Pan mwi, to okae si, e oni jednak si rni. To wzbogaca ofert dla wyborcw. Nie wydaj mi si, eby to byo co niewaciwego. To przecie emanacja demokracji. Niech wygra najlepszy, byleby walka bya rwna. A z tym rnie bywa...

Jest Pan aktywnym uczestnikiem spoecznoci internetowej portalu Fronda.pl. Czy po zwycistwie wyborczym bdzie Pan dy do budowy sieci darmowego internetu w miecie?

Jeeli budowa takiej infrastruktury byaby moliwa ze wzgldw finansowych na pewno zapewnienie darmowego internetu w stolicy jest wskazane. Dostp do internetu jest rzecz fantastyczn, ja to bardzo doceniam. Jeli bdzie to w zasigu moliwoci finansowych miasta to bd zdecydowanie za.

Rozmawia Stanisaw aryn

rdo: Przeczytaj i skomentuj na FrondzieCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]