Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-06-2007
"Narodowy Kapitalizm"

Liderzy Prawicy Rzeczypospolitej przedstawili zaoenia programu gospodarczego.
W dniu dzisiejszym w Sejmie odbya si konferencja prasowa, na ktrej Artur Zawisza przedstawi zaoenia do programu gospodarczego.

Program gospodarczy do pobrania w dziale: Partia ›› Gospodarka

NARODOWY KAPITALIZM
TEZY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO
PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ


I. Czego nam nie trzeba i czego trzeba?

1. Ani oligarchia, ani socjalizm

W Polsce potrzebna jest przemiana spoeczna, ktra da wiksze szanse uzdolnionym i uczciwym, a nie tylko uoonym z wadzami lub miedzy sob. Bezrobotni w kraju i emigranci zarobkowi za granic to oskarenie bdw w polityce gospodarczej. Jednoczenie szczelina swobody gospodarczej wykorzystana przez wielu to argument za tym, e mona i trzeba. Egoizm niektrych winien by zastpiony przez entuzjazm wielu. Kapitalizm polityczny to zarwno postkomunistyczny klientelizm, jak i patologie III RP tworzce wsplnie struktur ukadu. Ta anonimowa wadza pienidza ma by zastpiona przez wadz inwencji i innowacji, ktre przynios inwestycje i infrastruktur. Kapitalizmu politycznego nie zwyciy si poprzez socjalizm, czyli biurokratyczny etatyzm. Wadza urzdnikw w imi dominacji administracji nad gospodark jest drog donikd. Polsce potrzeba przestrzeni wolnoci i pastwa strzegcego regu. Ingerencja wacicielska i administracyjna pastwa winna by umotywowanym wyjtkiem. Polacy mog sta si narodem wacicieli i przedsibiorcw. Nie trzeba by wielkim kapitalist, aby by udziaowcem, inwestorem lub usugodawc. Ani ukad, ani socjalizm, ale skromny dostatek zamonych rodzin.

2. ad i wolno

Gospodarce trzeba dobrego prawa, pastwa strzegcego regu i ochrony konkurencji przed monopolizacj i oligopolizacj. Ani liberalny chaos, ani socjalistyczny ucisk nie speniaj tych warunkw. Nie ma sprzecznoci midzy wolnoci gospodarki a solidarnoci spoeczn. Zduszona gospodarka nie przynosi owocw, ktre mona solidarnie zagospodarowa. Partnerzy spoeczni winni zawrze wiarygodn umow publiczn co do zakresu i metod osigania solidarnoci spoecznej. Pastwo nadaje i chroni warunki konkurencji, a jego administracja sprawuje nadzr, aby egoizm i przestpczo nie zastpiy zdrowego gospodarowania. Gospodarce potrzeba wolnoci od nad regulacji prawnych i biurokracji, wolnoci od antykonsumenckich karteli i monopoli, wolnoci od midzynarodowych grup nacisku i drenau. Pastwo strzee wic adu, dziki ktremu rynek nie jest zakcony, a swoboda prowadzenia dziaalnoci gospodarczej nie jest dawiona z kraju ani zza granicy. Nie kade dzisiejsze zadanie pastwa jest jego waciwym zadaniem i pastwo wykonuje ich zbyt wiele, wic niektre z nich trzeba przy-wrci obywatelom i ich wsplnotom.

3. Pracy i dzieci

Polacy potrzebuj pracy w Polsce, by godziwie y i zarabia. Wyzwaniem spoecznym naszego kraju jest demograficzna zima, ktra trzeba zastpi wiosn rodzin i potomstwa. Polska ma by krajem przyjaznym dzieciom. Aby tak byo, jak najwicej pienidzy trzeba zostawi rodzinom. Zamiast podatkowej redystrybucji – rodzinne inwestowanie i samodzielno finansowa rodzin. Rodzina winna by podmiotem podatkowym, a rozliczanie indywidualne tylko dopuszczaln opcj. Aby rodzice mogli pracowa, praca musi by u nas tasza. Dzi oboona jest horrendalnymi obcieniami i staa si towarem bez maa luksusowym. Praca ma by dostpna dla wszystkich, a obowizkowe obcienia zredukowane. Jestemy narodem na dorobku i trzeba nam odwagi oraz optymizmu. Zarwno podatek prorodzinny, jak i ulga prozatrudnieniowa zdynamizuj rynek pracy, co w konsekwencji przyniesie stabilizacj dochodw pastwa. W wycigu narodw Europy nasz kraj winien przodowa modoci i przedsibiorczoci Polakw, czyli kapitaem ludzkim.

II. Cztery filary gospodarki narodowej:

1. Dziaalno gospodarcza i inwestycje

1.1 Swoboda dziaalnoci

 • trzeba przywrci swobod dziaalnoci gospodarczej dla wszystkich i likwidowa jej bariery, wsuchujc si w postulaty przedsibiorcw i pracodawcw;
 • zadaniem rzdu jest zlecenie wszechstronnego i krytycznego przegldu ustawo-dawstwa gospodarczego pod ktem jego uciliwoci i nieefektywnoci, aby w rezultacie uchwali rozleg ustaw czyszczc dajcy „nowy pocztek” dziaalnoci gospodarczej w Polsce;
 • ustawy ograniczajce wolno gospodarcz w imi interesu publicznego powinny by rzadkim wyjtkiem i mona rozway przyjmowanie ich kwalifikowan wikszoci gosw;
 • zaoenie i rejestracja oraz prowadzenie i w miar moliwoci ksigowo firmy powinny by atwe, a wiedza o tym powszechnie dostpna;


1.2 Inwestycje

 • zasady swobody inwestycyjnej powinny by osnow ustawodawstwa o zagospodarowaniu przestrzennym, samorzdzie terytorialnym, procesie budowlanym i ochronie rodowiska;
 • budowa autostrad daje mnonikowy efekt wydatkw inwestycyjnych i poprzez popraw sieci komunikacyjnej stymuluje wzrost gospodarczy, wic mogaby by finansowana dugoterminowymi obligacjami rzdowymi spacanymi z dochodw z eksploatacji autostrad;
 • pastwo powinno zachci obecnych emigrantw zarobkowych do inwestowania zarobionych pienidzy w Polsce i do powrotu do kraju po zdobyciu nowych do-wiadcze i kwalifikacji;


1.3 Warunki finansowe

 • polityka fiskalna oraz pienina powinna mie na wzgldzie dostpno kredytu i warunki eksporterw, a „kotwica walutowa” polegajca na powizaniu zotwki z euro wymuszaaby obnianie stp oprocentowania;
 • system funduszy poyczkowych, porczeniowych i inwestycyjnych powinien by dofinansowany z uyciem rodkw unijnych oraz atwo rozpoznawalny dla przedsibiorcw;
 • lata 2007-13 musz by czasem narodowej mobilizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych, a jednoczenie poprzez rozwizania prawne i decyzje praktyczne musimy unikn nietrafionych inwestycji i marnotrawstwa;
 • infrastruktura publiczna i kapita ludzki to dwa cele kierunkowe wydatkw wspfinansowanych z pienidzy unijnych
 • budowa podstaw wzrostu gospodarczego musi uwzgldnia fakt jednorazowoci i niepowtarzalnoci unijnego strumienia finansowego, a wic nie mona uzalenia gospodarki od tego strumienia, lecz trzeba by gotowym na dziaanie w przyszo-ci bez tej dwigni finansowej;
 • naley stymulowa wzrost inwestycji samorzdw poprzez zmiany w limicie dopuszczalnego zaduenia ( na czas wykorzystania rodkw unijnych);


1.4 Podatek od towarw i usug

 • ustawa o podatku od towarw i usug musi by fundamentalnie uproszczona tak, aby stanowia porczny mechanizm dla korzystajcych z niej przedsibiorcw;
 • moliwo tworzenia grup VAT-owskich powinna by przedmiotem refleksji i decyzji ustawodawcy;
 • zdolno inwestycyjna firm moe by znakomicie podwyszona, gdyby odliczenie podatku VAT dotyczyo wszystkich samochodw uywanych do dziaalnoci gospodarczej oraz outsourcing usug informatycznych dla usugodawcw finansowych dawa moliwo odliczenia podatku zawartego w cenie zakupionych przez nich usug, co powinno by przedmiotem namysu i dyskusji.


1.5 Bezpieczestwo obrotu

 • zadaniem pastwa jest strzeenie bezpieczestwa obrotu gospodarczego take poprzez eliminowanie z obrotu osb popeniajcych przestpstwa gospodarcze;
 • sdownictwo gospodarcze powinno dawa perspektyw szybkiego rozstrzygania spraw pomidzy przedsibiorcami, a istotna cz spraw powinna by rozstrzygana w autonomicznym i tanim arbitrau gospodarczym;
 • usprawnienie sdw wieczystoksigowych spowoduje potanienie kosztw inwestycji prywatnych poprzez redukcj cen ubezpiecze kredytu;


1.6 Prawo pracy

 • uksztatowanie prawa pracy nie moe stanowi bariery w zatrudnianiu pracownikw, bo nadmierna ochrona miejsc pracy w istocie obraca si przeciwko pracownikom i w tym duchu trzeba pracowa nad kodeksem pracy;
 • nie naley sztucznie eliminowa instytucji samozatrudnienia, ale raczej naley widzie w niej elastyczn i przyszociow form egzystencji rynkowej dla wielu, odrzucajc sytuacje patologiczne i samozatrudnienie wymuszone;
 • naley uelastyczni przepisy dotyczce pracy tymczasowej i innych alternatywnych form zatrudnienia;


1.7 Nowe ustawy i nowelizacje

 • w programach szkolnych winny znale si na poczesnym miejscu prawo i ekonomia jako elementy wiedzy spoecznej i moliwej do wykorzystania w dziaalnoci gospodarczej;
 • jednolita agencja promujca kraj oraz obsugujca inwestorw zagranicznych w Polsce i polskich za granic powinna by znakiem rozpoznawczym Polski w wiecie i budowa nasz presti oparty na moliwociach inwestycyjnych;
 • reprywatyzacja dla obywateli polskich i szerokie formuy uwaszczeniowe tworz kapita niezbdny do intensyfikacji procesu inwestycyjnego;
 • trzeba chroni uprawnienia wierzyciela, wzmacniajc przepisy ustawy o udostpnianiu informacji gospodarczych;
 • na nowo pomylana i prosta ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym winna zdynamizowa proces inwestycyjny, a przedsiwzicia pilotaowe wymagaj wsparcia rzdu;
 • naley wprowadzi rozwizania mniej restrykcyjne ni bankowy tytu egzekucyjny naruszajcy rwno podmiotw na rynku


2.Finanse prywatne i publiczne

2.1 Zasady oglne

 • podatnik winien zatrzyma tyle, ile moliwe, a przekaza do budetu tyle, ile konieczne, gdy pastwo jest bogate bogactwem swych obywateli;
 • grosz publiczny winien by strzeony jak renica oka, nie powinien by pobierany ponad potrzeb, a wydawany z najwyszym trudem;


2.2 Podatki i skadki

 • rodzina winna by podmiotem podatkowym, a wic rozliczenie podatkowe ma odbywa si na podstawie ilorazu rodzinnego lub odpowiednio wysokiej kwoty wolnej od podatku na kade dziecko, co w obu przypadkach premiuje podatkowo rodziny wychowujce dzieci
 • obowizkowe skadki na ubezpieczenia spoeczne powinny by obniane (w szczeglnoci po stronie pracodawcy, ale z moliwoci preferencji prozatrudnieniowej), a jednoczenie w pewnej perspektywie czasowej mogyby tworzy wraz z podatkiem dochodowym jednolit podatkoskadk;
 • struktura podatkw winna przesuwa ciar opodatkowania z demotywujcych inwestycyjnie podatkw dochodowych na podatki mniej wpywajce na zdolno inwestycyjn: od towarw i usug oraz majtkowe;
 • podatki od osb fizycznych i firm winny by ujte w jednej ustawie o podatku dochodowym;
 • majc dzisiaj do wyboru podatki dochodowe rwne dla wszystkich, ale wysze ni dotychczas dla duej czci podatnikw oraz podatki w dwch stawkach, ale nisze dla wszystkich, wybieramy model powszechnego obnienia;
 • jednak w przewidywalnym okresie w imi sprawiedliwoci naley stopniowo spaszcza podatki dochodowe, za wpywa na miejsca pracy ulg prozatrudnieniow, a na dobrobyt rodzin stawka preferencyjn VAT;
 • podatek od oszczdnoci oraz zyskw kapitaowych powinien by zreformowany i naley z niego wyczy dugoterminowe inwestycje (dla zapobieenia ucieczce kapitau za granic) oraz dochd z kapitau powyej minimalnej granicy (kwota wolna zapewniajca efektywno poboru powyej jej wysokoci);
 • wszystkie podatki (w tym: akcyza) mog by nakadane wycznie moc ustaw i nie mog by regulowane na poziomie wadzy wykonawczej;
 • ordynacja podatkowa winna gwarantowa i poszerza swobody podatnika w od-niesieniu do norm konstytucyjnych i pod tym wzgldem naley dokona jej przegldu, midzy innymi rozszerzajc i umacniajc przepisy o wicych interpretacjach dla podatnikw oraz wprowadzajc instytucj sprawdzonego podatnika o szczeglnych uprawnieniach;
 • administracja skarbowa i celna powinny by skupione w jednym urzdzie ciesz-cym si niezalenoci od ministerstwa finansw;
 • spord gospodarstw rolnych naley wydzieli rynkowe, wprowadzi w nich rachunkowo i opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • rzd nie moe wprowadza okrn drog specyficznych danin publicznych bdcych w swej istocie obcieniami parapodatkowymi (np. podatek mieciowy lub obligatoryjna renta planistyczna);


2.3 Budet

 • konsolidacja budetu winna eliminowa niepotrzebne wydatki i uatwia nadzr spoeczny nad finansami publicznymi m. in. poprzez konsekwentn likwidacj strumieni pozabudetowych i obsugujcych je urzdw oraz agencji;
 • tanie pastwo nie oznacza biednych i dysfunkcjonalnych instytucji publicznych, ale pastwo skupione na podstawowych obowizkach, redukujce swoje niewaciwe zadania oraz administracj stronic od luksusu;
 • stworzenie budetu zadaniowego musi poprzedzi przegld zada pastwa oraz ich dostosowanie do dobrej wizji rozwoju narodowego wyraonej w strategii rozwoju kraju i w pewien sposb w narodowym planie rozwoju;
 • budet pastwa winien gwarantowa stabilno finansw publicznych, a zada-niem wadz publicznych jest ochrona obywateli przed nadmiernym deficytem i po-krewnymi wobec niego potrzebami poyczkowymi budetu;
 • staa nominalna kotwica budetowa ma prowadzi przy wzrocie PKB do zmniejszania realnego deficytu budetowego i jego wykadnika procentowego wedle kryteriw z Maastricht, a odstpienie od niej mogoby by brane pod uwag tylko w sytuacji trwaego zatrzymania wzrostu PKB;
 • po sfinansowaniu infrastruktury publicznej za pomoc rodkw unijnych naley rozway konstytucyjny zakaz uchwalania niezrwnowaonego budetu (z wyjtkiem sytuacji zagroenia bezpieczestwa pastwa);
 • pomoc publiczna powinna by w skali pastwa redukowana, a wyjtkiem od tego nie moe by ustawowe budetowe faworyzowanie inwestorw zagranicznych w stosunku do krajowych;
 • rodki finansowe zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych powinny by traktowane jako pozostajce poza sektorem finansw publicznych, a deficyt budetowy uznawany przez instytucje unijne winien uwzgldnia ten fakt;


2.4 Polityka pienina

 • rozwana, skoordynowana i odpowiedzialna polityka monetarna tworzy ramy, stymuluje i podtrzymuje wzrost gospodarczy


3. Nadzr oraz ochrona konkurencji i konsumentw

3.1 Kontrola

 • ustawowy nadzr nad dziaalnoci gospodarcz nie moe by natrtny, ale musi by efektywny;
 • powinna nastpowa konsolidacja kontroli i inspekcji okazjonalnie sprawdzajcych przedsibiorcw, a czas, formy i ograniczenia tych sprawdze musz wynika wprost z ustawy, za sam proces kontrolny nie moe by nazbyt restrykcyjny;


3.2 Nadzr

 • nadzr nad niektrymi formami dziaalnoci gospodarczej (np. usugi finansowe) powinien by proaktywny w interesie konsumenta i efektywnoci rynku kapitaowego;
 • nadzr finansowy i bankowy powinny by zintegrowane bez zbdnej zwoki w ramach jednej instytucji;
 • nadzr wacicielski skarbu pastwa powinien by sprawowany w interesie publicznym i z tego powodu restrykcyjny, lecz po stosownej prywatyzacji ograniczajcej nieefektywne obszary wasnoci pastwowej i ramach jednego ministerstwa gospodarki i skarbu pastwa;
 • preferowana metod prywatyzacji powinna by emisja akcji poprzez gied, co jest jednoczenie metoda upowszechniania wasnoci;
 • w szczeglnoci pilnie naley prywatyzowa spki komunalne, gdy prowadzenie dziaalnoci gospodarczej nie jest podstawowym zadaniem samorzdu


3.3 Konkurencja i konsumenci

 • ustawodawstwo i instytucje ochrony konkurencji i konsumenta oraz urzdy regulacyjne powinny by kluczowymi instrumentami wadzy publicznej chronicymi rynek i klientw;
 • struktura tych urzdw powinna by dostosowana do rzeczywistoci rynkowej i wzorcw krajw rozwinitych;
 • rynki regulowane nie mog si wymyka spod jurysdykcji urzdw regulacyjnych, ktre musz by aktywne i odwane;
 • przepisy i praktyka dekoncentracyjna oparta na analizie poszczeglnych subrynkw bdzie miaa na celu wzmoenie konkurencyjnoci naszej gospodarki;
 • przegld ustawodawstwa prokonkurencyjnego i prokonsumenckiego powinien doprowadzi do wzmocnienia narzdzi prawnych i siy organw wadzy publicznej;
 • polityka konsumencka powinna by ofensywna i stanowcza tak, aby wymusza systematyczne obnianie zawyonych cen usug rynkowych (np. w sektorach: bankowym i telekomunikacyjnym) i kreowa konkurencj rynkow;
 • powinnimy korzysta z najlepszych wzorcw wiatowych co do ochrony przywilejw konsumenta (np. ustawa o upadoci konsumenckiej);
 • ustawy dekoncentracyjne dotyczce wraliwych rynkw (np. aptek lub handlu) powinny by elementem interwencji legislacyjnej w celu zachowania i poszerzenia wasnoci;


4. Interes narodowy na wsplnym rynku

4.1 Konkurencja w Europie

 • nie boimy si wsplnego rynku, ale chcemy wykorzysta mechanizmy konkurencji dla polskiego wzrostu gospodarczego;
 • powinnimy tworzy gospodark konkurencyjn wobec gospodarek krajw europejskich, uczc si tego, co prowzrostowe, a nie tego, co stagnacyjne;
 • dewastacja moralna z czasw komunistycznych winna by nadrobiona poprzez procesy wychowawcze i edukacyjne oraz inwestycje w kapita ludzki, by stopniem scholaryzacji i rozwoju spoecznego dorwna europejskim liderom;
 • gospodarka innowacyjna i oparta na wiedzy wedle wskaza agendy lizboskiej powinna by przyszoci naszej gospodarki, a Polska winna wspiera dyrektywy unijne otwierajce poszczeglne rynki usug;
 • rynki pracy dla pracownikw i rynki usug dla usugodawcw powinny by otwierane w Europie natychmiast i trzeba o to starannie zabiega;
 • w negocjacjach wewntrzunijnych naley naciska na otworzenie dotychczas zamknitych rynkw pracy dla polskich pracownikw i trzeba zwalcza administracyjne bariery amice unijn swobod wiadczenia usug przez polskie firmy i usugodawcw;


4.2 Kapita rodzimy

 • szczeglna uwaga ustawodawcy i rzdu powinna towarzyszy rozwojowi krajowego kapitau (np. banki spdzielcze i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe);
 • maa i rednia przedsibiorczo, rzemioso i spdzielczo winny by preferowane poprzez uproszczenia przepisw ich dotyczcych jako czynniki rozwojowe narodowego kapitalizmu;
 • powszechny samorzd gospodarczy powinien sta partnerem administracji w decydowaniu o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki;


4.3 Przeciw jednolitoci

 • harmonizacja baz i stawek podatkowych w Unii Europejskiej musi by odrzucona, bo niszczy nasz konkurencyjno w Europie;
 • standardy socjalne oraz systemy emerytalne w UE mog podlega otwartej metodzie koordynacji, ale nie mog by ujednolicane;
 • wsplna waluta jest zagadnieniem zarwno ekonomicznym, jak i politycznym – w obu aspektach Polska powinna by pragmatyczna, ale w adnym razie naiwna i musi rezerwowa sobie prawo wszelkich decyzji wynikajcych z referendum na-rodowego;
 • debata o euro musi by zakotwiczona w pogbionych analizach ekonomicznych na wzr brytyjskich testw Browna, a jednoczenie nie moe abstrahowa od roli euro jako potencjalnego nonika szkodliwego eurofederalizmu;
 • naley rewitalizowa negocjacje z Uni Europejsk dotyczce klasyfikacji statystycznej rodkw zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;


4.4 Rolnictwo

 • dopaty bezporednie dla rolnictwa s w przewidywalnej przyszoci wymogiem sprawiedliwoci oraz czynnikiem proinwestycyjnym i polskim rolnikom si nale w wysokoci rwnej dopatom w krajach starounijnych;
 • jednakowo w duszej perspektywie wsplna polityka rolna nabiera cech ana-chronicznych i dopaty bezporednie byyby czynnikiem sztucznie zwikszajcym przewag konkurencyjn rolnictwa krajw zachodnioeuropejskich nad naszym rolnictwem;


4.5 Wobec innych

 • polski rynek pracy moe by fragmentarycznie, ale systematycznie otwierany dla pracownikw z wybranych krajw pozaunijnych z preferencj dla ssiednich na-rodw sowiaskich;
 • zrnicowanie rde dostaw energii jest wymogiem bezpieczestwa energetycznego i gospodarczego kraju i nadal musi by priorytetem wadz publicznych, a w szczeglnoci naley wartko prowadzi budow gazoportu na Pomorzu Zachodnim;
 • naley stanowczo sprzeciwia si manierom i praktykom lekcewaenia interesu publicznego przez transnarodowe korporacje dziaajce tak na granicy etyki, jak i prawa.

» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]